Decja radost Babusnica

O вртићу ДЕЧЈА РАДОСТ

O nama

Предшколска установа „Дечја радост“ Бабушница, смештена је на локацији лако доступној свима у општини Бабушница, са седиштем на следећој адреси – Седме бригаде број 18, 18 330 Бабушница.

ПУ „Дечја радост“ у Бабушници основана је Одлуком Скупштине СИЗ-а Дечје заштите 23. децембра давне 1977. године, а почела са радом 1. августа следеће године, и од тада до данас, кроз историју Установе, много генерација је прошло и даље пролази кроз васпитно-образовни рад Установе. Прегледом списа и летописа који се чувају у архивима установе, уочено је да је број деце и радника, од почетка оснивања Установе растао, да би се уочио пад броја уписане деце у претходних пар година, све до школске године – 2016/17, када је опет значајан број деце на територији општине Бабушница уписан у Установу.

У ПУ „Дечја радост“ Бабушница постоје три групе припремно предшколског програма у полудневном боравку од 5,5 до 6,5 година, две васпитно-образовне групе у целодневном боравку деце од три до 5,5 година и једно мешовито истурено одељење у селу Звонцу.

Установа је правно лице која обавља делатност васпитања и образовања, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, Законом о предшколском васпитању и образовању, и другим прописима из области васпитања и образовања и Статутом Установе, као њеним општим правним акт.

Установа обавља и делатност којом се обезбеђују исхрана, нега, превентивно-здравствена и социјална заштита деце предшколског узраста, у складу са законом

Кроз њене године постојања, у Установи се организовао васпитно-образовни рад са децом, који је мењао свој облик у циљу повећања група и побољшања рада, а на тај начин мењале су се и различите националности. Најчешће су Установу похађала деца српске националности, али веома значајан је удео и националне мањине која је похађала Установу – ромске националне мањине

Својим Статутом ПУ „Дечја радост“ Бабушница дефинише да су сва деца једнака и да су свима доступни сви облици предшколског васпитања и образовања, без дискриминације и издвајања по основу пола, социјалне, етничке, религијске или друге припадности, месту боравка, односно пребивалишта, материјалног или здравственог стања, тешкоћа и сметњи у развоју и инвалидитета, као и по другим основама, у складу са законом.

Такође, Правилником о безбедности деце и Правилником о заштити деце од насиља, занемаривања и злостављања обухвата сву децу у Установи без преседана. У Установи постоје: Тим за безбедност, Тим за инклузију и Тим за заштиту деце од насиља, занемаривања и злостављања који делују на нивоу Установе, пратећи стање, вршећи анализе и решавајући конкретне проблеме дирекно са родитељима деце. Постоји и похвална сарадња Установе са Центром за социјални рад као и локалном самоуправом када су у питању базична права деце у Установи. Установа прописује својим Статутом посебне критеријуме за упис деце у Установу, тако што мотивише довођење и упис деце из осетљивих и сиромашних средина.

1. августа 1978, дан који се сматра почетком рада прве установе за предшколско васпитање и образовање у општини Бабушница, долазе и први полазници –предшколци и то укупно њих седам, које је водила кроз предшколски програм васпитач Снежана Костић, отуда и једна анегдота везана за назив ове васпитне групе – Снежана и седам патуљака.,