Васпитно-образовно веће у оквиру своје надлежности обавља следеће послове:

  1. даје писмено мишљење о кандидатима који су се јавили на конкурс за избор директора Установе, на основу тајног изјашњавања свих запослених по објектима;
  2. упознаје се са резултатима процеса самовредновања васпитно-образовног рада Установе, а на основу извештаја Тима за самовредновање Установе и доставља га на мишљење Савету родитеља;
  3. упознаје се са Развојним планом Установе, на основу извештаја Стручног актива за развојно планирање и доставља га на мишљење Савету родитеља;
  4. анализира остваривање Предшколског програма Установе и Годишњег плана Установе;
  5. информише се о Предшколском програму и Годишњем плану рада Установе;
  6. Припрема извештај о реализацији Плана стручног усавршавања за претходну годину и оцене појединих програма у редовном раду;
  7. Врши избор радних листова за рад са децом у групи;
  8. И друге послове изГодишњег плана рада.

Седницама Васпитно-образовног већа Установе председава и руководи директор Установе, без права одлучивања.

Васпитно-образовно веће Установе састаје се по потреби, а најмање два пута годишње.

На седницама Васпитно-образовног већа Установе води се записник и евиденција присутности.