Орган управљања у предшколској установи јесте Управни одбор. Управни одбор има девет чланова, укључујући и председника. Чланови УО ПУ „Дечја радост“ Бабушница су:

 • – Душица Јовановић, председник
 • – Наташа Стефановић, заменик председника
 • – Биљана Поповић
 • – Марија Ђорђевић
 • – Ивана Стефановић
 • – Зоран Николов
 • – Ивана Стојичић
 • – Драгана Јовановић-Ђорђевић
 • – Јован Поповић

 

Чланове Управног одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања.

Управни одбор чине по три представника запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе. Чланове Управног одбора из реда запослених предлаже васпитно-образовно веће, а из реда родитеља савет родитеља, тајним изјашњавањем. Председник и чланови Управног одбора обављају послове из своје надлежности, без накнаде. Чланови Управног одбора бирају се на четири године.

Скупштина јединице локалне самоуправе одлучује решењем о предлогу овлашћеног предлагача. Решење о именовању, односно о разрешењу Управног одбора – коначно је у управном поступку.

Надлежност Управног одбора:

 1. доноси статут, правила понашања у предшколској установи и друге опште акте и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова;
 2. доноси предшколски, односно васпитни програм (у даљем тексту: програм образовања и васпитања), развојни план, годишњи план рада, усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;
 3. утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије;
 4. доноси финансијски план предшколске установе, у складу са законом;
 5. усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија односно наставе уприроди;
 6. расписује конкурс и бира директора;
 7. разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада;
 8. доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;
 9. одлучује по жалби, односно приговору на решење директора;
 10. обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом.