Орган управљања у предшколској установи јесте Управни одбор. Управни одбор има девет чланова,
укључујући и председника. Чланови УО ПУ „Дечја радост“ Бабушница су:

  • Биљана Поповић , председник
  • Бранкица Јовановић, члан
  • Бранкица Илић, члан
  • Емилија Илић, члан
  • Јелена Миладиновић, члан
  • Санела Станојевић, члан
  • Ктарина Миjалковић
  • Марија Филиповић
  • Срђан Ранчић

Чланове Управног одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања.

Управни одбор чине по три представника из редова запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе. Чланове Управног одбора из реда запослених предлаже васпитно-образовно веће, а из реда родитеља савет родитеља, тајним изјашњавањем. Председник и чланови Управног одбора обављају послове из своје надлежности, без накнаде. Чланови Управног одбора бирају се на четири године.

Скупштина јединице локалне самоуправе одлучује решењем о предлогу овлашћеног предлагача. Решење о именовању, односно о разрешењу Управног одбора – коначно је у управном поступку.

Надлежност Управног одбора

1) доноси статут, правила понашања у установи и друге опште акте и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова;

2) доноси предшколски, програм (у даљем тексту: програм образовања и васпитања), развојни план, годишњи план рада, усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;

3) утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије; 4) доноси финансијски план установе, у складу са законом;

5) усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно наставе у природи;

6) расписује конкурс и бира директора;

7) разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада;

8) доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;

9) одлучује по жалби, односно приговору на решење директора;

10) обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом. Орган управљања доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова. Седницама органа управљања присуствује и учествује у њиховом раду представник синдиката у установи, без права одлучивања.