Директор ПУ “ДЕЧЈА РАДОСТ”  у Бабушници је Душица Јовановић.


Дужност директора предшколске установе може да обавља и лице које има: одговарајуће образовање из члана 8. став 3. Закона о основама система.

Надлежност и одговорност директора

 • – Директор је одговоран за законитост рада и за успешно обављање делатности предшколске установе.
 • – Директор за свој рад одговара Управном одбору и министру.

Осим послова утврђених Законом и Статутом , директор:

 1. планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих активности Установе;
 2. стара се о осигурању квалитета, самовредновању, остваривању стандарда постигнућа и унапређивању образовно-васпитног рада;
 3. стара се о остваривању развојног плана установе,
 4. одлучује о коришћењу средстава утврђених финансисјким планом и одговара за одобравање и наменско коришћење тих средстава,у складу са законом,
 5. сарађује са органима јединице локалне самоуправе,организацијама и удружењима,
 6. организује и врши педагошко-инструктивни увид и прати квалитет образовно-васпитног рада и педагошке праксе и предузима мере за унапређивање и усавршавање рада, васпитача и стручног сарадника;
 7. планира и прати стручно усавршавање и спроводи поступак за стицање звања васпитача и стручног сарадника,
 8. предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и просветног саветника, као и других инспекцијских органа;
 9. предузима мере у случајевима повреда забрана из члана 44. до 46. Закона о основама система образовања и васпитања и недоличног понашања запосленог и његовог негативног утицаја на децу;
 10. стара се о благовременом и тачном уносу и одржавању ажурности базе података о Установи у оквиру јединственог информационог система просвете;
 11. стара се о благовременом објављивању и обавештавању запослених и родитеља, односно старатеља, стручних органа и Управног одбора о свим питањима од интереса за рад Установе и ових органа;
 12. сазива и руководи седницама васпитно-образовног већа, без права одлучивања;
 13. образује стручна тела и тимове, усмерава и усклађује рад стручних органа у Установи,
 14. сарађује са родитељима, односно старатељима деце;
 15. подноси извештаје о свом раду и раду Установе Управном одбору, најмање два пута годишње;
 16. доноси Правилник о организацији и систематизацији послова,
 17. одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених, у складу са овим и посебним законом.