Директор ПУ ДЕЧЈА РАДОСТ у Бабушници је Горан Станковић. Директор руководи радом предшколске установе. Дужност директора предшколске установе може да обавља лице које има образовање из чл. 8. ст.2. Закона о основама система образовања и васпитања, за васпитача или стручног сарадника а који предвиђа одговарајуће високо образовање :

 1. на студијима другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) у складу са Законом о високом образовању, почев од 10. септембра 2005. године;
 2. на основним студијима у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање од 10. септембра 2005. године;

Поред наведеног образовања директор мора имати и дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе и најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања.

Директор предшколске установе мора испуњавати и услове предвиђене чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања:

 1. да има одговарајуће образовање;
 2. да има психичку, физичку и здравствену способност;
 3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примања или давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
 4. има држављанство Републике Србије.

Дужност директора предшколске установе може да обавља и лице које има: одговарајуће образовање из члана 8. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања за васпитача, дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе и најмање десет година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег високог образовања на студијама првог степена (основне академске односно струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем.

 • – Директор предшколске установе бира се на период од четири године.
 • – Мандат директора тече од дана ступања на дужност.
 • – О правима, обавезама и одговорностима директора одлучује Управни одбор.
 • – Директору предшколске установе мирује радни однос за време првог изборног периода на радном месту са кога је изабран.
 • – Директора предшколске установе бира Управни одбор на основу јавног конкурса, по прибављеном мишљењу васпитно-образовног већа.
 • – Конкурс за избор директора расписује се најкасније три месеца пре истека мандата директора.
 • – Управни одбор доноси одлуку о расписивању конкурса и саставља текст конкурса.

Надлежност и одговорност директора

 • – Директор је одговоран за законитост рада и за успешно обављање делатности предшколске установе.
 • – Директор за свој рад одговара Управном одбору и министру.

Осим послова утврђених Законом и Статутом , директор:

 1. планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих активности Установе;
 2. стара се о осигурању квалитета, самовредновању, остваривању стандарда постигнућа и унапређивању образовно-васпитног рада;
 3. стара се о остваривању развојног плана установе,
 4. одлучује о коришћењу средстава утврђених финансисјким планом и одговара за одобравање и наменско коришћење тих средстава,у складу са законом,
 5. сарађује са органима јединице локалне самоуправе,организацијама и удружењима,
 6. организује и врши педагошко-инструктивни увид и прати квалитет образовно-васпитног рада и педагошке праксе и предузима мере за унапређивање и усавршавање рада, васпитача и стручног сарадника;
 7. планира и прати стручно усавршавање и спроводи поступак за стицање звања васпитача и стручног сарадника,
 8. предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и просветног саветника, као и других инспекцијских органа;
 9. предузима мере у случајевима повреда забрана из члана 44. до 46. Закона о основама система образовања и васпитања и недоличног понашања запосленог и његовог негативног утицаја на децу;
 10. стара се о благовременом и тачном уносу и одржавању ажурности базе података о Установи у оквиру јединственог информационог система просвете;
 11. стара се о благовременом објављивању и обавештавању запослених и родитеља, односно старатеља, стручних органа и Управног одбора о свим питањима од интереса за рад Установе и ових органа;
 12. сазива и руководи седницама васпитно-образовног већа, без права одлучивања;
 13. образује стручна тела и тимове, усмерава и усклађује рад стручних органа у Установи,
 14. сарађује са родитељима, односно старатељима деце;
 15. подноси извештаје о свом раду и раду Установе Управном одбору, најмање два пута годишње;
 16. доноси Правилник о организацији и систематизацији послова,
 17. одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених, у складу са овим и посебним законом.