Предшколска установа има Савет родитеља. У Савет родитеља предшколске установе бирају се представници родитеља. На родитељском састанку сваке васпитне групе предлаже се од стране родитеља, јавним гласањем, родитељ члан који је представник ове групе у Савету родитеља. Након гласања по групама главни васпитач сазива састанак са изабраним родитељима на ком чланови јавним-тајним гласањем бирају представника у Савет родитеља. Изабрани представници у Савет родитеља бирају међу собом председника Савета родитеља као и записничара. Савет родитеља има најмање 6 чланова у складу са статутом. Чланови Савета родитеља ПУ „Дечја радост“ Бабушница су:

 • – Ивана Бранковић, председник
 •  – Марија Станковић, заменик председника
 •  – Наташа Стефановић
 •  – Драгана Јовановић-Ђорђевић
 •  – Ивана Стојичић
 •  – Анита Анђелов

Савет родитеља:

 1. предлаже представнике родитеља деце у Управни одбор;
 2. предлаже свог представника у стручни актив за развојно планирање и у друге тимове установе;
 3. предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада;
 4. разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана, годишњег плана рада, извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;
 5. разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности установе (ако је установа регистрована за вршење проширене делатности);
 6. разматра услове за рад предшколске установе;
 7. учествује у поступку прописивања мера, поступка заштите и безбедности деце за време боравка у установи;
 8. даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању;
 9. разматра и друга питања утврђена овим статутом.

Мандат члана савета родитеља траје 1 годину, а сваки члан може бити биран највише 4 године узастопно.